Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Ledenvergadering 2003 (najaar)

LEDENVERGADERING

van de Bijvoet & Byvoet Stichting

datum en tijd : zondag 21 september 2003 om 11.00 uur

locatie : het bedrijf van Michel Bijvoet te Diepenbeek.

Het bedrijf van Michel is verhuisd naar Wetenschapspark 1-9 te Diepenbeek bij Hasselt. Routekaartje is te vinden op de website: www.bivolino.com, via het pad: Ons contacteren.

 

Aanwezigen

Andre Byvoet

Francois Byvoet

Jan Buijvoets

Leo Bijvoet

Louis Bijvoet (erelid)

Michel Bijvoet

Monique Byvoet (en echtgenote)

 

Klik op de foto hiernaast om alle  foto's te bekijken.

Opening.

Alle aanwezigen werden welkom geheten, in het bijzonder ons erelid Louis Bijvoet. Aan het erelid Leo Bijvoet uit Lincé zal het verslag van deze bespreking worden toegezonden. Ondanks dat hij helaas weinig kan verstaan, zullen wij hem voor de volgende keer toch uitnodigen ons dan met zijn gezelschap te vereren.

Welkom werd geheten Jan Buijvoets uit Heemstede (Nederland) als nieuw lid. Geconstateerd werd dat Jan de bijna originele naam draagt van onze familie. Discussie over de schrijfwijze Bijvoet of Byvoet valt daarbij in het niet. Jan bood aan actief mee te werken aan de opbouw van de stamboom (met name van de Buijvoets) en aan de website. Dit werd in dank aangenomen door de vergadering en veiligheidshalve vastgelegd in de notulen.

Welkom werden verder geheten mevrouw en mijnheer Legrand. Monique Byvoet (Madame Legrand) werd tijdens de vergadering eveneens met dank ingeschreven als lid van de Stichting. Monique werd gevraagd, mede gelet op de omvang van haar directe familie volgens getoonde foto’s, per e-mail de gegevens te verstrekken om deze te kunnen opnemen op onze website. De gevraagde gegevens kunnen ingevuld worden met de formulieren als opgenomen op onze website, de bladzijde: www.bijvoet.org/Interested/Invulformulier_familiegegevens.htm.

Goedkeuring notulen vorige vergadering.

Notulen van de vorige vergadering werden door alle aanwezigen ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

Financiën.

André werd gefeliciteerd met zijn vorderingen in zijn studie.

Het saldo van de Stichting bedraagt momenteel praktisch € 600.

Een financieel overzicht van de Stichting zal volgende bijeenkomst door André worden verstrekt. Een uitdraai van de rekening volstaat. Mogelijk kan deze uitdraai gewoon op de website worden gezet. Tot op heden zijn de uitgaven voornamelijk de kosten van de website.

IBAN en BIC code zijn ondertussen op de website vermeld voor buitenlandse betalingen. Daarnaast zal een rekening in Nederland worden geopend om betalingen te vergemakkelijken.

Jan bood aan actie te ondernemen voor wat betreft fundraising voor onze activiteiten.

Stand van zaken met betrekking tot genealogisch onderzoek

Op 6-9-2003 werd door de leden van de Stichting een werkbezoek gebracht aan het Rijksarchief in Hasselt. Het bezoek was een succes voor wat betreft het samenzijn en het feit dat dit archief in wezen de enige plek is waar wij onze enige echte stamvader van de familie kunnen vinden. Gegevens vanaf 1600 zijn voldoende bekend vanuit de dooparchieven van Neerpelt en Overpelt. Gegevens in de de 16e eeuw kunnen alleen gevonden worden in de Gichten (vanaf 1520) zoals bewaard in dit archief. Voor de Gichten wordt verwezen naar het artikel op onze website op de bladzijde: http://www.bijvoet.org/private/documenten/Documenten_algemeen/Gichten_en_rolregisters.htm

Het bezoek was minder succesvol voor wat betreft de leesbaarheid van de gichten. De conclusie werd dan ook getrokken dat wij als Stichting het onderzoek in het archief van Hasselt moeten overlaten aan een professioneel genealoog. Michel zal contact opnemen met een genealoog die eerder voor hem werkzaamheden heeft verricht. Het betreft de vertaling van het testament van Peter Bijvoet (geboren 25-1-1700, nakomeling van Dierick Beyvoets), zoals als notitie opgenomen in de Family Trees op onze website. In wezen is duidelijk wat ons probleem is. Verwezen wordt naar het bekende gele schema. We hebben een drietal stambomen met elk een stamvader geboren in Neerpelt. Verder hebben we nog een verzameling Peltenaren. Met behulp van de verzameling Peltenaren wordt familieverband gezocht tussen de drie stamvaders.

Bij ons bezoek aan het Rijksarchief te Hasselt stond de archivaris op het punt de aansluiting op internet te activeren. De genealoog kan dus vanuit het Rijksarchief onze website raadplegen.

Jan zal als taak op zich nemen de reden te achterhalen waarom zijn familie destijds uit Neerpelt naar de Achterhoek is verhuisd. Vermoedelijk betekent dit archiefbezoek in Overijssel.

Leo ziet als taak nogmaals te proberen de drie stambomen in Noord-Holland aan elkaar te knopen. Vermoedelijk betekent dit archiefbezoek in Noord-Holland (Alkmaar en Hoorn).

Stand van zaken met betrekking tot de website

Streven was 15.00 uur de bijeenkomst te beëindigen. De bijeenkomst eindigde om 16.00 uur, mede door een interessante presentatie van Francois en Michel van een uitdraai van (slechts een deel) van de stamboom. Hiermee werd aangetoond, dat de presentatie op internet onder het hoofdstuk Family Trees niet zo gebruiksvriendelijk is. Francois wordt verzocht hierover na te denken. Bij Family Tree Maker is bijvoorbeeld een dergelijke uitdraai ook in boekvorm mogelijk.

François zal een guest-book realiseren op onze website. De bedoeling is om vragen van geïnteresseerden over onze familie zonder aanmelding of wat dan ook (dus “laagdrempelig”) te kunnen betrekken bij onze aktiviteiten.

Leo heeft van Francois het gereedschap gekregen om de website verder te stroomlijnen en te onderhouden. Vanwege zijn pensionering moet hij tijd kunnen maken om hieraan het komende jaar te kunnen werken. De hulp daarbij van Jan wordt in dank aanvaard.

Archiefdocumentatie

Voorstel en discussie over de opzet van archiefdocumentatie is door tijdgebrek niet aan de orde gekomen. Toch is dit onderdeel belangrijk genoeg voor herplaatsing op de agenda van 2004.

Jan toonde het familie-erfstuk van de familie Buijvoets; een vijzel uit de 17e eeuw. Echtheid van de vijzel wordt binnenkort onderzocht. Meestal is dan ook te achterhalen waar deze vijzel vervaardigd is.

Vaststellen datum en plaats volgende bijeenkomsten in 2004

Eerstvolgende algemene ledenvergadering: Zondag 7 maart van 11.00 tot 16.00 uur Gastheer wil weer zijn Michel, op zijn bedrijf, gevestigd Wetenschapspark 1-9 te Diepenbeek bij Hasselt. Voor de tweede vergadering werd voorlopig gereserveerd zondag 19 september.

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw