Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Ledenvergadering 2009

Verslag ledenvergadering in Hasselt

 Aanwezig:

 • Michel Bijvoet          Heusden Zolder
 • François Byvoet       Brussel
 • André Byvoet          Hasselt
 • Louis Bijvoet           Hasselt
 • Jan Buyvoets          Heemstede
 • Gerrit Buyvoets       Nutter
 • Gert-Jan Buyvoets   Ootmarsum
 • Jeffrey Buyvoets     Ootmarsum
 • Paul Bijvoet            Leiden
 • Leo Bijvoet             Bergschenhoek

Opening

Voorzitter heet aanwezigen welkom en excuseert Michel Buyvoets die vanwege panne in Eindhoven zijn reis naar Hasselt heeft moeten staken.

Formalisering statuten

André licht toe de door hem opgestelde concept-statuten. Formeel worden we een vereniging; informeel zullen we voorlopig de naam Bijvoet & Byvoet Stichting blijven hanteren. Uit praktische overwegingen zullen voor het formaliseren van de oprichtingsakte tijdelijk alleen de bestuursleden André, Michel en Leo in functie blijven. Informeel blijven alle huidige bestuursleden in functie en zullen in de volgende ledenvergadering weer formeel bestuurslid worden.

Afgesproken wordt dat André morgen de concept-akte zendt aan alle bestuursleden waarna eventueel commentaar van elk bestuurslid binnen een week aan André en overige bestuursleden wordt verzonden. André heeft dan nog een week nodig om het commentaar te verwerken en kort te sluiten met alle bestuursleden. Paul wordt uitgenodigd ook zijn eventueel commentaar kenbaar te maken.

Twee weken later kan na ondertekening de akte worden gedeponeerd bij de instanties. Half november kan dan publicatie in het Staatsblad verwacht worden.

Financiën

Jan zal voorbereiden dat zodra de vereniging is geformaliseerd de rekening op naam wordt gesteld van de vereniging. Hij zal tevens de voorwaarden opvragen voor automatische incasso van de contributie. Mogelijk zal dan zowel in Nederland als in Belgie een rekening aanwezig moeten zijn.

François zal opgeven welke bedrijven jaarlijkse kosten in rekening brengen voor de website en de domeinnaam. Hij zal een afrekening maken voor de door hem gemaakte kosten ten laste van de vereniging tot en met 2009, waarna de vereniging de betalingen zal overnemen.

Michel Bijvoet betaalt ter plaatse zijn contributie van 25 euro (blijft ongewijzigd). Ons erelid Louis Bijvoet doneert £ 20,--.

Website

François heeft geconstateerd dat onze provider Apollo Hosting nog vele mogelijkheden bevat waarvan we nog geen gebruik maken. Hij zal de mogelijkheden nagaan voor wat betreft:

 • Elke keer als in Het Laatste Nieuws een nieuw bericht wordt geplaatst is het wenselijk dat automatisch een E-mail wordt gezonden aan de leden.
 • Het huidige gastenboek functioneert niet, mede omdat de leden niet automatisch per E-mail geattendeerd worden op een nieuw bericht. Ook het geven van een reactie is momenteel lastig. Tom heeft destijds een aantal suggesties in deze richting gedaan.

The Next Generation of Genealogy (TNG)

Er is weer een nieuwe versie verschenen van ons genealogieprogramma. Leo zal met Alwin Bijvoet opnemen om deze versie aan te schaffen.

Buijyvoets Bode

Vanwege de panne van Michel zal de zeer gewaardeerde uitgave van de Buijyvoets Bode een volgende ledenvergadering aan de orde komen. Het tienjarig bestaan van de B&B Stichting zou een mooie gelegenheid zijn voor een 3e uitgave.

Genealogisch onderzoek

Het is wenselijk dat de Gichten na 1600 worden bestudeerd in de archieven van Hasselt op familieleden en familieverbanden. Ook zijn er bij het archiefonderzoek door de studenten destijds een aantal akten gevonden die interessant zijn voor nader onderzoek. Kennis van de oud-Nederlandse taal is daarbij echter noodzakelijk. Michel zal hierover benaderen Johny Spooren in Neerpelt, Jackie Geunes van de Heemkring Neerpelt en François Joosten van de Heemkring Sint Huibrechts Lille.

10 jarig bestaan

4 maart 2011 bestaat de Bijvoet & Byvoet Stichting 10 jaar. In principe wordt gedacht aan een familiebijeenkomst voor alle leden en overige familieleden. Een ieder zal hierover alvast zijn gedachten laten gaan.

Michel wil experimenteren met ons logo (links of rechts) aan te brengen op een overhemd of shirt.

Volgende ledenvergadering

Jan Buijvoets neemt contact op met Michel Buyvoets over een geschikte locatie voor een “aangeklede” ledenvergadering in 2010. Begin september blijft een ideaal moment.

Rondvraag

Paul bedankt namens de aanwezigen Michel voor de gastvrijheid voor deze ledenvergadering.

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw