Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Verslag ledenvergadering 2015

 

Opening en mededelingen

Aanwezigen worden van harte welkom geheten, speciaal de ereleden Louis en Patrick Byvoet. Ons erelid Luca Hofstee is opgenomen in een verpleegtehuis en kan de vergaderingen niet meer bijwonen. Louk en Ulla Bijvoet (Aerdenhout) moesten zich afmelden voor deze vergadering.

Een bijzonder welkom ook voor Marga Bijvoet die twee jaar geleden al te kennen had gegeven ons te willen helpen door te zijner tijd zitting te nemen in het bestuur. Een paar weken geleden hebben wij haar hierover nogmaals benaderd, hetgeen resulteerde in haar definitieve toetreding als bestuurslid van onze vereniging.

Aanwezigen op deze vergadering:

 • Michel Bijvoet (Zolder)
 • Louis Bijvoet (Hasselt)
 • Philippe Byvoet (Deinze)
 • Jan Buijvoets (Heemstede)
 • Marga Bijvoet (Keulen)
 • Jacques Bijvoet en Margriet Bijvoet (Lommel)
 • Els Buijvoets (Nijverdal)
 • Kees Bijvoet (Alkmaar)
 • Patrick Byvoet (Jodoigne)
 • Henk Bijvoet (Nieuw Beijerland)
 • Marc Byvoet
 • Leo Bijvoet (Bergschenhoek)

Openingslied

Michel had zich goed voorbereid op de vergadering door een familiegerelateerd lied in te studeren. Het werd zeer veel geoefend. Omdat bij elke oefening een slok BYVOET'S OUDE KLARE moest worden ingenomen. klonk het uiteindelijk redelijk 13-stemmig.


Aangezien het lied door de veelstemmigheid misschien moeilijk verstaanbaar is, volgt hieronder volledigheidshalve de tekst:

IN DEEZ GUURE WINTERTIJ

WILT GIJ BLIJVEN KLOEK EN BLIJ

EN MET JEUGDIG BLOED IN D'AREN

DRINKT DAN BYVOET'S OUDEN KLARE

JacquesLouis

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 

Rapportage n.a.v. een enquête onder genealogische verenigingen

Afbeelding1vanPPPThema van deze vergadering is de enquête die door de heer Ruud van der Neut is gehouden onder een aantal genealogische verenigingen. Alle verenigingen hebben te maken met teruglopende ledentallen.

Enquêteur heeft de resultaten ervan vastgelegd in het Verslag onderzoek ledenwerving. Omdat mogelijk hieruit geconcludeerd kan worden dat alleen ledenwerving zaligmakend is, heeft Leo als man van de werkvloer een rapportage geschreven met de stelling: "Laten we ons werk goed doen, dan houden we het ledental wel op peil". 

Klik hier om deze rapportage te lezen.

In deze rapportage worden de mogelijke redenen opgesomd waarom het verloop van het ledental is zoals in de grafiek weergegeven.

Geconcludeerd kan worden dat na de stormachtige beginperiode de consolidatieperiode is aangebroken voor de vereniging. Groeien op zich is geen doel; wel trachten het werk steeds beter uit te voeren waardoor leden behouden worden en nieuwe leden aangetrokken.

Tijdens de uitgebreide discussie hierover in de vergadering kwamen onder andere de volgende punten aan de orde.

 • Philippe zal zich oriënteren bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (VNG) op welke wijze wij met hun in discussie kunnen gaan om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • Jan zal contact opnemen met de enquêteur Ruud van der Neut in hoeverre een vervolg op de enquête ledenwerving mogelijk is.
 • Probleem is dat alle werkzaamheden voor de vereniging praktisch door één man worden verricht. De vereniging moet zich er op voorbereiden dat dat ooit een keer eindigt.
 • De overige besproken punten zijn verwerkt in de diverse onderdelen van dit verslag.

Genealogische resultaten

Het archiefonderzoek dat door onze vereniging afgelopen jaren is verricht wordt vermeld in het menu Archiefonderzoek op onze website. In de rapportage wordt aangegeven dat verder genealogisch onderzoek in vroeger eeuwen de inschakeling van genealogen vereist die met name schrift uit vroeger eeuwen kunnen lezen.

De voornaamste bron voor onze familie zijn de archieven in Hasselt. Marga zal kijken bij enkele zgn. Wetenschapswinkels van Nederlandse uni’s of er een mogelijkheid bestaat studenten in het kader van projectgroepen (waar men leert Middelnederlands of Middeleeuws Latijn te lezen, en oude manuscripten) te engageren voor verder onderzoek in de archieven van Hasselt. Zij denkt aan Groningen en Nijmegen.

Een tweede bron voor nader genealogisch onderzoek is het vinden van een genealoog in Noord-Holland om stamvader Arien Bijvoet te koppelen aan de stamboom van Dierick Beyvoets of Stamvader Buijyvoets. Het vermoeden bestaat dat Arien Bijvoet ook geboren is in Pelt en dat de verwantschap dus ook mogelijk in de archieven van Hasselt gevonden kunnen worden.
Aangezien de nakomelingen van Arien Bijvoet allemaal voorkomen in Noord-Holland zal Leo ook daar blijven zoeken naar een geschikte genealoog.

Mochten er leden zijn die ons kunnen en willen helpen bij het archiefonderzoek, dan graag contact opnemen met het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Familiehistorie

Praktisch alle artikelen over de familie zijn nu aangepast aan het CMS Joomla. Het heeft lang geduurd, maar de reden is vooral dat de artikelen tevens zijn aangevuld met nieuwe gegevens. Vandaar dat wij spreken over zogenaamde "groeiartikelen". In het Laatste Nieuws wordt regelmatig geattendeerd op deze nieuwe gegevens.

Els vertelt enige achtergronden betreffende het artikel Almelosche Vleeschwarenfabriek. Verzocht wordt om ook dit soort achtergrondverhalen vast te leggen voor ons nageslacht, zodat we het kunnen verwerken in het desbetreffende artikel. Nu weet de familie het nog; later niet meer.

Ons artikel van de groothandel in Hechtel bevat per abuis ook gegevens van het bedrijf in Jodoigne. Een paar jaar geleden werden wij hierop geattendeerd door een zekere Regis Kalut. Dit was aanleiding voor ons en in een E-mailwisseling van september 2014  werd een oproep gedaan aan de directe familie. Deze email-wisseling is door ons opgenomen in het artikel: Het familiebedrif in JodoigneMogelijk dat Patrick een artikel over het bedrijf in Jodoigne in gang kan zetten.

Verenigingszaken

De doelstellingen van de vereniging liggen vast in de statuten en daaraan gekoppeld de verplichting van het bestuur om hierbij verantwoording af te leggen over het hiervoor financieel gevoerde beleid.

Na de pauze waarin we genoten hadden van een zeer overvloedige en rijkelijk besproeide lunch, werden we overvallen door een Belgisch ambtenaar (wij zijn een VZW onder Belgische wetgeving). Deze kwam controleren of wij wel voldeden aan de doelstellingen van de vereniging en de contributiegelden niet verbrassen.

Gelukkig konden wij hem overtuigen van onze goede bedoelingen en konden hem daarna zonder veel dwang inschrijven als nieuw lid onder de naam van Marc Byvoet, zoon van ons erelid Louis en broer van onze vicevoorzitter Michel.

Statuten en reglement

Philippe vraagt zich af of de vereniging momenteel wel de voorgeschreven verdeling van werkzaamheden volgt. Leo is namelijk het ‘centrum’ van en voor alles. Zou er misschien een andere verdeling van de bestuursfuncties moeten of kunnen komen? Een duidelijk antwoord is er niet. Maar Philippe zal nagaan of de statuten wettelijk gezien aanpassing behoeven.

Verder zal hij voorstellen doen om te komen tot formalisering van het reglement. Vergadering pleit ervoor zo min mogelijk regels op te nemen (Brussel). Vergadering vindt wel het afleggen van financiële verantwoording aan de leden belangrijk.

Financiën

Besproken werd het financieel jaaroverzicht 2014.
De baten overstijgen de kosten. Reden temeer om professionele inbreng te zoeken om de verschillende familietakken aan elkaar te knopen. Besloten werd het contributiebedrag van 25 euro per jaar ongewijzigd te laten.

Ledenadministratie

Onze vereniging telt op dit moment 62 leden. De redenen voor het dalende ledental zijn in voornoemde rapportage opgesomd. Evenals vorige jaren hebben een aantal leden hun contributie (nog) niet betaald. Oorzaak is soms dat een aantal leden niet meer te bereiken zijn (door ziekte of overleden). Vaker schrijven leden zichzelf uit na ontvangst van de rekening voor het lidmaatschap.
Philippe merkt op dat hij slechts 48 betalende leden heeft geteld. Marga vraagt of wij ons zorgen moeten maken over de regeling van de contributies.

Paul Bijvoet (Leiden) maakte zich dermate ongerust over het dalende ledental dat hij het bestuur meedeelde het voornemen te hebben zijn pasgeboren neefje Troy Bijvoet uit Heemskerk lid te maken van de vereniging.

Websitezaken

Met de introductie door Alwin Bijvoet van het CMS Joomla voor onze website is de inhoud van onze website thans gestructureerd vastgelegd. Voor verdere ontwikkeling van de website is professionele hulp noodzakelijk. Gedacht kan worden aan een meer moderne lay-out, koppeling met sociaalnetwerksites (facebook, twitter), geschikt maken voor allerlei communicatie middelen (tablets, smartphones). Ook is het belangrijk dat de inhoud diep in de website makkelijker toegankelijk is (zoekmachine, inhoudsopgave, menu-indeling).

Philippe vraagt of het mogelijk is meer gegevens te ontvangen over de bezoeken aan onze website. Jan zal nagaan of deze bezoeken dan ook verder geanalyseerd kunnen worden. Verder vraagt Philippe om het ID nummer (database) van de leden in de ledenlijst op te nemen.

Er wordt nog een suggestie gedaan bij het NGV te kijken, eventueel te vragen hoe men de website kan verbeteren, of toegankelijker kan maken. De discussie richt zich met name op de (on-)attractiviteit voor de ‚jongere generatie’, maar Michel is van mening dat wij nu eenmaal met name een voorziening voor 50+ zijn en we niet mogen vergeten ons daarop te richten wat de toegankelijkheid van de database betreft. Marga is het hier mee eens (al zijn de meeste ‚ouderen’ tegenwoordig in cp zaken ook niet slecht onderlegd).

Volgende vergadering

De volgende jaarvergadering zal weer zoals gebruikelijk begin september worden gehouden. De locatie van de vergaderingen vormt altijd een probleem in verband met de reisafstanden. Bestuur zal trachten hier een oplossing voor te vinden.

Zoals in voornoemde rapportage vermeld is het wenselijk dat de vergaderingen opgeleukt worden met een familiegerelateerd evenement. Op dit moment staan nog als mogelijke evenementen op de rol:

 • Sanatorium Zonnestraal

Zie ons artikel Architect Bernard Bijvoet en de website van de stichting analyse van gebouwen.

 • Gent

Philippe heeft eerder geattendeerd op Gent als locatie voor een jaarvergadering.

Het is in Gent tijdens de zomer en het najaar altijd druk. In september is er een mooi evenement: OdeGand – dit is het begin van het Festival Van Vlaanderen – Gent. OdeGand begint om 13.00u en eindigt met een concert buiten op de Leie en als afsluiter om 23.00 een vuurwerk. Je doorkruist centrum Gent van de ene kerk of zaal naar de andere om korte concertfragmenten te beluisteren. Of je neemt een bootje die je van de ene muziekplek naar de andere brengt. Het is niet enkel klassieke muziek. We zouden dan de dag daarop de ledenvergadering kunnen houden. ’s Morgens vergaderen en in de namiddag een bezoek aan het stadscentrum.

 • De strafkolonis Veenhuizen

In onze stamboom komen twee landlopers voor die in de 19e eeuw een tijdje gelogeerd hebben in de strafkolonie Veenhuizen. Wie in de geschiedenis duikt van deze strafkolonies in Drente krijgt een indrukwekkende indruk van het leven in die tijd.

 • Heemkring Hechtel

Jacques heeft de Open Monumentendag in Hechtel bezocht en is onder de indruk van de kennis en het materiaal dat de Heemkring Hechtel bezit over onze familie in Hechtel en hun familiebedrijf de groothandel in koloniale waren. De groothandel drukte een stempel op het gehele dorp. De Heemkring Hechtel kan ons helpen deze markante familie van ons in de 19e eeuw te doen herleven.
Michel zal de Heemkring Hechtel benaderen over de mogelijkheden voor een bezoek.

 • Feestelijk evenement

Voor het opleuken van een jaarvergadering kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitnodigen van jazzpianist Gé Bijvoet of Chasin' Blues van ons lid Henk.

Het bestuur zal de diverse mogelijkheden nader onderzoeken.


 

Rond 16:00 uur sloot de voorzitter de vergadering en keerde iedereen moe maar voldaan huiswaarts.

 

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw